Το τμήμα φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης με μεγάλη τιμή ανακοινώνει τη δημιουργία του πρώτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ–PEDIATRIC PHYSIOTHERAPY». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία».

Η στελέχωση των Παιδιατρικών κλινικών, Κέντρων Αποκατάστασης, Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας από εξειδικευμένους  Παιδιατρικούς Φυσικοθεραπευτές καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτού του Π.Μ.Σ.

Σκοπός

Σκοπός του προτεινόμενου μεταπτυχιακού  προγράμματος,  με τίτλο <<Παιδιατρική φυσικοθεραπεία>> είναι η δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου κατάρτισης μέσω της παροχής τεκμηριωμένων σύγχρονων γνώσεων, οι οποίες θα δίνουν ικανότητες, δεξιότητες, κριτική σκέψη, μεθοδική και τεχνογνωσία στον Τομέα της Φυσικοθεραπείας των  παιδιών.

Παράλληλα να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών, που συνεπάγεται η συσχέτιση της υγείας των παιδιών  με την ποιότητα ζωής της  οικογένειας και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα».

Βασικοί στόχοι του προγράμματος

α) Να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για εξειδίκευση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στη φυσικοθεραπεία σε παιδιά, με την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων, ώστε να αντιμετωπίσουν την παροχή φροντίδας στα παιδιά, που χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, είτε με σκοπό την αποκατάσταση, είτε τη μακροχρόνια διαχείριση μονίμων προβλημάτων. Οι επιστήμονες αυτοί θα στελεχώσουν με επιτυχία όλες τις θέσεις που ασχολούνται με την υγεία των παιδιών και θα συμβάλλουν ουσιαστικά σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα υγείας,

β) Να αναπτύξει  και να προωθήσει την έρευνα σε όλους τους τομείς που άπτονται του αντικειμένου των Παιδιατρικών δυσλειτουργιών.

Η φυσικοθεραπεία, κυρίως ως κλινική επιστήμη, βρίσκεται σε μία διαδικασία συνεχούς εξέλιξης σε άμεση σχέση με τα ευρήματα των επιστημονικών και κλινικών ερευνών. Μια τέτοια προοπτική  συνεισφέρει τα μέγιστα στην αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών, ατόμων και κοινωνίας, ώστε να αντιμετωπίσουν την παροχή φροντίδας στα παιδιά, που χρειάζονται βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, είτε με σκοπό την αποκατάσταση είτε τη μακροχρόνια διαχείριση μονίμων προβλημάτων. Προτείνονται θεματολογικές ενότητες μαθημάτων, προκειμένου:

  • να καλυφθούν οι νέες τάσεις στον τομέα της παιδιατρικής φυσικοθεραπείας
  • να αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
  • να υποστηριχθεί η ερευνητική εξέλιξη και η απασχόληση των αποφοίτων,
  • να υποστηριχθεί η προώθηση της δημιουργικής-κριτικής σκέψης μέσω έρευνας,
  • να υποστηριχθεί η εκμάθηση και πρακτική εξάσκηση στην χρήση και εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης,
  • να υποστηριχθεί η ανάπτυξη ικανότητας στη δημιουργία τεκμηριωμένα αποτελεσματικών και ασφαλών Φυσικοθεραπευτικών Πρωτοκόλλων και
  • να υποστηριχθεί η εφαρμογή πρόληψης και συνεχόμενης λειτουργικής αποκατάστασης.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τις ήδη υπάρχουσες επαγγελματικές Φυσικοθεραπευτικές υποχρεώσεις. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να παρακολουθείται από φοιτητές με έδρα την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη τόσο στον ιδιωτικό, στο δημόσιο αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα.

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30), συν τους κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης, του ΙΔΒΕ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ του τμήματος φυσικοθεραπείας, με τίτλο <<Εξειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία>>, 41 πιστωτικές μονάδες. Οι κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης,  θα παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα, Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού,  Μεθοδολογία έρευνας  Βιοστατιστική-Πληροφορική της Υγείας, Ιπποθεραπεία- Μουσικοθεραπεία, Υποστήριξη  σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία.