Κατά τη έναρξη του 3ου εξαμήνου σπουδών, και εφόσον έχει παρακολουθήσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα Καθηγητή το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας που θα εκπονήσει. Η πρόταση για το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ο ορισμός του επιβλέποντα Καθηγητή επικυρώνονται από την ΓΣΕΣ του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΣΕ.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι ένα (1) εξάμηνο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι και ένα (1) εξάμηνο ακόμη. Για την εξάμηνη παράταση, ο φοιτητής υποχρεούται στην καταβολή ποσού 50% των καθορισμένων εξαμηνιαίου διδάκτρων.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εξετάζεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο επιβλέπων Καθηγητής (μέλος ΕΠ) και δυο μέλη- διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μέλος ΕΠ. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ ,μετά από πρόταση του επιβλέποντος καθηγητή και της ΣΕ. Για την έγκριση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη δύο (2) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής. Μετά την εξέταση και έγκρισή της, η διορθωμένη από τον υποψήφιο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία , κατατίθεται σε δύο (2) ανάτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) στη Γραμματεία του Μ.Π.Σ και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διατριβής Εργασίας, καθορίζεται από τη Σ.Ε. νέα ημερομηνία εξέτασης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Κατά το διάστημα αυτό, ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει τις τυχόν διορθώσεις που ζήτησε η τριμελής εξεταστική Επιτροπή.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την ευθύνη να καταθέσει στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ανανεωμένα αντίτυπα της εγκεκριμένης Μεταπτυχιακής Διατριβής, με τις τυχόν διορθώσεις που πρότεινε η Εξεταστική

Μπορείτε να κατεβάσετε στους παρακάτω συνδέσμους

Πρωτόκολλο Μελέτης Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση Ανάληψης Θέματος