Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματική εργασίας.

Τα μαθήματα ξεκινούν το Νοέμβριο του 2016 και τελειώνουν το Φεβρουάριο του 2018.

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στις Τρείς Χιλιάδες Εννιακόσια Ευρώ (€ 3.900,00) και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το ύψος της κάθε δόσης είναι 1300 ευρώ.

Συγκεκριμένα η πρώτη δόση καταβάλλεται κατά την εγγραφή του πρώτου εξαμήνου, η δεύτερη το αργότερο έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του δεύτερου εξαμήνου και η τρίτη δόση έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας του τρίτου εξαμήνου φοίτησης.

Για τους φοιτητές που έχουν συμμετάσχει και αποκτήσει τον τίτλο εξειδίκευσης στην «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» που παρέχεται από το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης το ύψος των διδάκτρων διαμορφώνεται στα Δύο Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (€ 2.600,00).

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30), συν τους κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης, του ΙΔΒΕ του Α.Τ.Ε.Ι.Θ του τμήματος φυσικοθεραπείας, με τίτλο «Εξειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεί». Οι κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης θα παρακολουθήσουν μόνο τα μαθήματα: Στοιχεία σωματικής ανάπτυξης και διατροφής του παιδιού, Μεθοδολογία έρευνας Βιοστατιστική-Πληροφορική της Υγείας, Ιπποθεραπεία- Μουσικοθεραπεία, Υποστήριξη σε παιδιά με χρόνια νοσήματα και θα εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία.