Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι, σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, είναι:

  1. Έντυπη αίτηση. Θα τη βρείτε σε αυτό το σύνδεσμο
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.
  5. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.
  8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  9. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένη

10.Τέσσερις (4) φωτογραφίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία προωθεί στην Επιτροπή Επιλογής το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλικό.